Odpočuvanie a právo


Jedná sa o právnu normu Českej Republiky.


Listina základných práv a slobôd


Čl. 13

Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomsto iných písomností a záznamov, či už uložených v súkromí, alebo posielaných poštou alebo iným spôsobom, s výnimkou prípadov a spôsobov, ktoré stanoví zákon.Tak isto sa zaručuje tajomstvo správ predávaných telefonom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.


Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky


§ 88 Trestného zákona

(1) Ak je vedené trestné konanie pre obzvlášť závažný úmyselný trestný čin alebo iný úmyselný trestný čin, ku ktorému stíhaniu zaväzuje vyhlásená medzinárodná zmluva, môže predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh štátneho zástupcu sudcu nariadiť odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, pokiaľ je dôvodné predpokladať, že týmto budú odhalené významné skutočnosti pre trestné konanie. Vykonávanie odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky medzi obhájcom a obvineným je neprípustné. Ak policajný orgán pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky zistí, že obvinený komunikuje so svojím obhájcom, je povinný odpočúvanie ihneď prerušiť, záznam o jeho obsahu zničiť a informácie, ktoré sa v tejto súvislosti dozvedel nijak nepoužiť.

(2) Príkaz k odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky musí byť vydaný písomne a odôvodnený. Súčasne v ňom musí byť stanovená doba, počas ktorej bude odpočúvanie a záznam vykonávaný a ktorá nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.Túto dobu môže sudca predĺžiť vždy na dobu ďalších šiestich mesiacov.Opis príkazu sudca bez odkladu pošle štátnemu zástupcovi. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonáva pre potreby všetkých orgánov činných v trestnom konaní Polícia Českej republiky.

(3) Bez príkazu podľa odstavca 1 môže orgán činný v trestnom konaní nariadiť odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, alebo ho vykonať i sám, a to aj vtedy, ak je vedené trestné konanie pre trestný čin neuvedený v odstavci 1, pokiaľ s tým účastník odpočúvacej stanice súhlasí

(4) Ak má byť záznam telekomunikačnej prevádzky využitý ako dôkaz, je treba k nemu pripojiť protokol s uvedenými údajmi o mieste, čase, spôsobe a obsahu vykonaného záznamu, ako aj o osobe, ktorá záznam vykonala.Ostatné záznamy je treba zničiť, spoľahlivo uschovať a v protokole založenom do spisu poznamenať, kde sú uložené. V inej trestnej veci ako je tá, v ktorej bolo odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykoné, je možné záznam použiť ako dôkaz vtedy, pokiaľ je i v tejto veci vedené trestné stíhanie pre trestný čin uvedený v odstavci 1 alebo ak s tým súhlasí účastník odpočúvanej stanice.

(5) Pokiaľ pri odpočúvaní a zázname neboli zistené skutočnosti významné pre trestné konanie, je nutné záznamy predpísaným spôsobom zničiť.odposlechy.cz